Součinnost úřadů a třetích osob

 

Povinnost poskytování údajů o povinných osobách mají :

  1. Soudy , orgány státní správy a samosprávy, obce a jejich orgány, notáři a právnické a fyzické osoby , rozhodují-li o právech a povinnostech.
  2. Policie České republiky je povinna poskytnout exekutorovi ochranu a součinnost při výkonu exekuční činnosti.
  3. Orgány státní správy, orgány samosprávy a právnické osoby, které z úřední moci jsou zvláštním právním předpisem pověřeny k vedení evidence osob a jejich majetku , zejména katastrální úřad, finanční úřad, evidence motorových vozidel, komoditní burzy, Burza cenných papírů a Středisko cenných papírů a další.
  4. Banky , pobočky zahraničních bank a spořitelní a úvěrní družstva , pojišťovny , investiční společnosti a investiční fondy , obchodníci s cennými papíry, penzijní fondy
  5. Pošta
  6. Provozovatelé telekomunikačních služeb
  7. Vydavatelé tisku
  8. Dopravci a zasilatelé


Tuto svoji povinnost jsou povinni splnit bez zbytečného odkladu, pokud tak neučiní, odpovídají oprávněnému za škodu, která mu tím vznikne.