Kdy se obrátit na exekutora ?

 

Máme-li vykonatelný exekuční titul , a nesplní-li povinný dobrovolně svou povinnost.

Exekučním titulem je :

  1. rozhodnutí soudu , (rozsudek, usnesení),
  2. rozhodnutí trestního soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení, pokud přiznává právo nebo postihuje majetek,
  3. rozhodčí nález ,
  4. exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti,
  5. notářský zápis se svolením k vykonatelnosti,
  6. rozhodnutí správního orgánu nebo orgánu územní samosprávy včetně platebních výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry schválené těmito orgány,
  7. rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení ,
  8. jiná rozhodnutí a schválené smíry a listiny , jejichž výkon připouští zákon, (i zahraniční).

 

Exekuční titul (originál nebo úředně ověřená kopie), je třeba opatřit potvrzením o jeho právní moci a vykonatelnosti (může provést i exekutor).